Aviso Legal

Termos e condicións de uso deste sitio web

Este sitio web é creado pola Deputación Provincial de Lugo e posto a disposición dos cidadáns e cidadás de Lugo e de todos os usuarios e usuarias da rede Internet. O seu obxectivo é fortalecer o servizo e a información, proxectar e dar a coñecer os testemuños dos nosos maiores


1. Aviso Legal

O presente aviso e información legal regula o uso do sitio de Internet www. (en diante 'o sitioweb') que a Deputación Provincial de Lugo pon a disposición dos usuarios de Internet.

A Deputación Provincial de Lugo, con CIF P-2700000-I, ten o seu domicilio na rúa San Marcos, número 8, 27001 Lugo.


2. Obxecto

A través do sitio web, facilítase aos usuarios o acceso e utilización de diversos servizos e contidos editados pola propia Deputación ou por terceiros.


3. Condicións de uso e aceptación

O acceso e uso do presente sitio web atribúe a condición de usuario e implica a plena aceptación das presentes condicións de uso, así como aquelas particularidades que se establezan para determinados servizos que poidan servir de complemento. O usuario comprométese a empregar o sitio web e os servizos de conformidade coa lei, co presente aviso e coas condicións particulares que se establezan para determinados servizos, coa moral e cos bos costumes xeralmente aceptados pola orde pública.

Toda a información que facilite o usuario debe ser veraz. A estes efectos, o usuario garante a autenticidade de todos aqueles datos que comunique como consecuencia do uso de determinados servizos. O usuario absterase de empregar calquera dos servizos con fins ou consecuencias ilícitos, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros que de calquera xeito poidan prexudicar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir o normal funcionamento dos servizos, equipos, documentos ou arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático da Deputación Provincial de Lugo, doutros usuarios ou de calquera usuario de Internet.


4. Propiedade intelectual

A totalidade deste sitio web: texto, imaxes, marcas, logotipos, arquivos multimedia, son propiedade de Deputación de Lugo ou de terceiros e atópanse protexidos polas leis españolas e internacionais sobre Propiedade Industrial e Intelectual. Polo acceso que o usuario realiza ao sitio web non poden entenderse cedidos ao mesmo ningún dos dereitos de explotación que existan, ou poidan existir sobre devanditos usos, máis aló do estritamente necesario para o correcto uso do sitio web.


5. Política de privacidade

Os usos e normas que a Deputación Provincial de Lugo segue, en cumprimento da Lei Orgánica 15/99 do 13 de decembro, Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal, e o seu normativa de desenvolvemento son os que se expoñen no apartado de Política de Privacidade do presente sitio web.


6. Notificacións

Todas as notificacións realizadas por un usuario ou terceiro á Deputación Provincial de Lugo considéranse eficaces sempre que se dirixan á Deputación dos seguintes modos:

  •  Envío por correo postal á Deputación Provincial de Lugo, Rúa San Marcos, 8, 27001 Lugo.

  •  Envío a través da dirección electrónica que se facilita na sección Contacto deste mesmo sitio web.


7. Duración e suspensión dos servizos

A Deputación Provincial de Lugo resérvase a facultade de suspender os servizos cando o estime conveniente, e en particular a aqueles usuarios que infrinxan o establecido no presente Aviso Legal.


8. Lexislación aplicable

O presente Aviso Legal e todas as relacións que se establezan entre a Deputación Provincial de Lugo, rexeranse polo establecido na lexislación galega e española.